Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

16 Ekim 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31276
YÖNETMELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE

DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında yer alan ve insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Garantisi devam eden asansörü,

b) Garanti süresi içerisinde bulunan ve garanti kapsamı dışına çıkmış asansörü,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 392 nci maddesine, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A tipi muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şartlar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörün periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite, Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşunu,

b) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15°’den fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden taşıyıcısı olan bir kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

c) Asansörün hizmetten men edilmesi: Asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesini,

ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AB uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Asansörün test ve muayenesi: Asansöre yönelik ilgili teknik düzenleme ve bu amaçla uyumlaştırılmış olan standartlar veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartları kapsamında onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yerinde gerçekleştirilen faaliyeti,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Bakan Yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

g) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,

ğ) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda denetim personeli kimliği almış Bakanlıkça görevlendirilen personeli,

h) Duyusal inceleme: Asansörün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, Bakanlık denetim personelinin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapacağı incelemeyi,

ı) Garanti süresi: 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği doğrultusunda asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansöre piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl olmak üzere verilen süreyi,

i) Garanti kapsamındaki asansör: Asansörü piyasaya arz edenin veya onun yetkili servisinin, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında garanti süresi içerisinde bakım faaliyetini yürüttüğü asansörü,

j) Güvensiz asansör: İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan asansörü,

k) Hizmet denetimi: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansör monte edene veya onun yetkili servisine veya bina sorumlusuna veya A tipi muayene kuruluşuna yönelik Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından yapılan denetimi,

l) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,

m) İl müdürü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,

n) İl müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,

o) İş günü: Resmi tatil, cumartesi ve pazar günleri dışındaki diğer günleri,

ö) Kanun: 4703 sayılı Kanunu,

p) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere belirlenen, 4703 sayılı Kanun, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

r) Periyodik kontrol: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansörün güvenli kullanımına ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneyi,

s) Piyasaya arz: Asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanıma hazır hale getirilmesini,

ş) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,

t) Sorumlu: Tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığını ispatlayamadıkça asansör monte edeni, ispatlaması durumunda ise tespit edilen uygunsuzluğa neden olan gerçek veya tüzel kişiyi,

u) Teknik düzenleme: Asansörün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

ü) Teknik düzenlemeye aykırılık: Asansörde insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşımayan ve güvensizliğe neden olmayan uygunsuzluğu,

v) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

y) Uygunluk değerlendirmesi: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamındaki asansörün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci,

z) Yetkili servis: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında asansörde bakım, onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu veya gerekli olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar,

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve

Uygulanacak Yaptırımlar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Asansöre yönelik PGD faaliyeti; piyasaya arz edilen asansörün ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığının veya güvenli olup olmadığının denetlenmesini ve gerektiğinde her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınmasını kapsar.

(2) PGD faaliyeti, asansörün garantisinin devam edip etmediğine bakılmaksızın garanti süresi içerisindeki asansöre yönelik gerçekleştirilir.

(3) Bakanlık, asansöre ilişkin PGD faaliyetlerini denetim personeliyle yürütür, gerekli önlemleri alır ve idari yaptırımları uygular.

(4) Bakanlık asansöre yönelik PGD faaliyetlerini, yıllık denetim programının yanı sıra, resen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

(5) PGD, periyodik kontrolün yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilir.

(6) PGD sonucunda denetim personeli, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk veya ilgili teknik düzenlemeye aykırılık veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik tespitinde bulunabilir.

(7) Aşağıdaki hallerden birinin veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda asansörün piyasaya arz edildiği kabul edilir:

a) Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının düzenlenmiş olması.

b) İlgili idare tarafından tescil belgesinin düzenlenmiş olması.

c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.

ç) Asansöre ait tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporunun düzenlenmiş olması.

(8) Asansörün piyasaya arz tarihinin tespiti aşamasında sırasıyla; ilgili idare tarafından düzenlenen tescil belgesinde yer alan AB uygunluk beyanı tarihi, tescil öncesi ilk periyodik kontrol tarihi, asansöre ilişkin montaj faturası tarihi göz önünde bulundurulur.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar kapsamında asansör monte edene ait bilgi ve belgelerin bulunamaması durumunda PGD süreci başlatılmaz. Bu asansörün periyodik kontrolü gerçekleştirilmiş ise Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında periyodik kontrol süreci devam ettirilir. Periyodik kontrolünün gerçekleştirilmemiş olması durumunda ise asansör, periyodik kontrole yönlendirilir.

(10) Asansöre yönelik PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) PGD, asansöre ve asansör monte edene ait bilgi ve belgelerin incelenmesi ve ürünün duyusal incelemesi şeklinde gerçekleştirilir. Duyusal inceleme neticesinde asansörün güvensiz olduğuna dair kesin belirtiler bulunması ya da asansörün güvensizliğine ilişkin şüphe duyulması halinde her türlü test ve muayenenin yaptırılması suretiyle PGD faaliyeti sonuçlandırılır.

b) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan onaylanmış kuruluşun test ve muayene imkânlarından yararlanılır. Test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğüne aittir.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan veya yedinci fıkraya göre piyasaya arz edildiği tespit edilemeyen asansöre ilişkin denetim aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Asansöre ilişkin Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi yapılır.

b) Periyodik kontrolü yapılmamış asansörün periyodik kontrolünün yaptırılması için ilgili idareye, bina sorumlusuna ve A tipi muayene kuruluşuna bildirim yapılır.

Denetimin şekli

MADDE 6 – (1) PGD, durumun gereklerine göre aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) İlgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.

b) Duyusal inceleme.

c) Test ve muayene.

Test ve muayene

MADDE 7 – (1) Test ve muayene hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, PGD tutanağının ilgili bölümü doldurulur. Söz konusu asansöre müdahale edilmemesi gerektiği, asansör monte edene veya bakım faaliyetini yürüten yetkili servise ve bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya resmi yazı ile iletilir.

(2) Test ve muayene yapılacak asansöre ilişkin PGD tutanağının bir kopyası, il müdürlüğü tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşa veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna, test ve muayene hizmeti talep yazısı ekinde üç iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta ile veya 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak iletilir ve elektronik ortamda gönderilir.

(3) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu talebin kendisine ulaşmasından itibaren söz konusu asansöre yönelik test ve muayene planını il müdürlüğü ile müştereken belirler.

(4) İl müdürlüğü personeli gözlemci olarak test ve muayeneye iştirak eder.

(5) İl müdürlüğü, test ve muayene planını asansör monte edene veya bakım faaliyetini yürüten yetkili servise ileterek, test ve muayeneye davet eder. Ancak test ve muayeneye katılım sağlanmamış olması, söz konusu işlemin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.

(6) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu, test ve muayene talebinin kendisine ulaşmasından itibaren veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde asansörün monte edildiği yerde test ve muayeneyi yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik ortamda sunar.

(7) İl müdürlüğü, test ve muayene raporunun tarafına ulaşmasından itibaren rapora ilişkin değerlendirmesini üç iş günü içerisinde tamamlar ve sonucunu asansör monte edene iadeli taahhütlü posta yolu ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirir.

(8) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu, bina sorumlusu ya da sorumlu tarafından talep edilen test ve muayene takibine ilişkin işlemlerde talebin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde asansörün monte edildiği yerde test ve muayene takip işlemini yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene takip işlemi tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde talep edene ve il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik ortamda sunar.

Teknik düzenlemeye aykırılık

MADDE 8 – (1) Test ve muayene faaliyeti neticesinde ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla, tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene iadeli taahhütlü posta ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte eden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

b) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir.

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla iadeli taahhütlü posta ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) (a) ve (b) bentleri kapsamında sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi yapan il müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, il müdürlüğünce kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verilir. Taahhütte bulunmayan sorumlunun düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

d) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

e) Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurur. Uygunsuzlukların giderildiğine dair test ve muayene takip raporunu verilen süre içerisinde il müdürlüğüne sunar.

f) (ç) bendi uyarınca asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmayan veya test ve muayene takip raporunu verilen süre sonunda il müdürlüğüne sunmayan sorumluya, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

g) Sorumlunun asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmaması ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermemesi durumunda, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir.

(2) Test ve muayene hizmeti alınmaksızın il müdürlüğü denetim personeli tarafından ürünün belge, dokümantasyon ve uygunluk değerlendirme işlemleri üzerinde gerçekleştirilen PGD faaliyeti sonucu teknik düzenlemeye aykırılık tespitinde bulunulması halinde, asansör monte edene asansörde teknik düzenlemeye aykırılık tespit edildiğine dair resmi yazı iletilir. Savunmaya, sürelere ve idari yaptırımlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(3) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

Uygunluk işaretinde ve belgelerinde usulsüzlük

MADDE 9 – (1) Asansör üzerinde yer alan uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde, il müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde, dava zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkra hükümleri kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, asansörün güvenli olup olmadığına dair PGD yapılmasına engel teşkil etmez.

Güvensizlik belirtisi

MADDE 10 – (1) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, asansörün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, PGD tutanağının güvensizlik belirtisi bölümü doldurularak test ve muayene işlemleri yapılıncaya kadar asansörün kullandırılmamasına ilişkin husus, denetim esnasında bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya il müdürlüğü tarafından resmî yazı ile tebliğ edilir.

(2) İl müdürlüğünce, asansörün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin tespit edildiği tarihi takip eden iş günü içerisinde test ve muayene süreci başlatılır.

Güvensizlik

MADDE 11 – (1) Test ve muayene faaliyeti neticesinde güvensiz olarak tespit edilen asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Güvenli hale getirilinceye kadar kullandırılmaması gerektiği, denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya resmî yazı ile tebliğ edilir.

b) Tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene iadeli taahhütlü posta ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte eden tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

c) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir. Bina sorumlusu, uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel kişiyi belgelerle ispatlayamazsa asansörün güvenli hale getirilmesine dair sorumluluk kendisinde olur.

ç) (b) ve (c) bentleri kapsamında tespit edilen sorumluya piyasaya arz ettiği ürünün güvensiz olması nedeniyle Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

d) Tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla sorumluya iadeli taahhütlü posta ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirimde bulunulur.

e) Sorumlunun, uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren, beş iş günü içinde denetimi yapan il müdürlüğüne düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, kendisine otuz iş günü düzeltme süresi verilir. Taahhütte bulunmayan sorumlunun düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

f) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

g) Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurur. Uygunsuzlukların giderildiğine dair test ve muayene takip raporunu verilen süre içerisinde il müdürlüğüne sunar.

ğ) Sorumlunun düzeltme faaliyetini gerçekleştireceğini taahhüt etmemesi veya verilen süre içerisinde güvensizliğe neden olan uygunsuzlukları gidermemesi durumunda il müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur ve tespit edilen uygunsuzluklar bina sorumlusuna iletilir.

h) (ğ) bendi uyarınca ilgili idare tarafından hizmetten men edilen asansöre yönelik mührün bozularak düzeltme işlemlerinin başlatılabilmesi için bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru yapılır. Düzeltme işlemleri bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında asansör monte eden statüsünü haiz olan bir montaj firmasına yaptırılır. Bina sorumlusunca söz konusu asansöre ait test ve muayene raporundaki güvensizliğe neden olan eksikliklerin giderildiğine dair test ve muayene takip raporu il müdürlüğüne sunulur ve asansör kullanıma açılır. Bu durumda test ve muayene işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

ı) Test ve muayene raporuna esas düzeltme işlemlerine ilişkin masraflar, bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir.

(2) Birinci fıkranın (e) ve (ğ) bentleri uyarınca asansörde bulunan uygunsuzlukları düzeltmeyi taahhüt etmeyen ya da taahhüt etmesine rağmen kendisine tanınan süre içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştirmeyen sorumluya Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(3) Test ve muayene hizmeti alınmaksızın güvensizlik tespitinde bulunulması durumunda asansör monte edene asansörde güvensizlik tespit edildiğine dair resmi yazı iletilir. Savunmaya, sürelere ve idari yaptırımlara ilişkin olarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Asansörün kullanıma açılması ancak Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenen ve asansörde güvensizliğe neden olan eksikliklerin giderildiğine dair test ve muayene raporunun il müdürlüğüne sunulması ile gerçekleştirilir.

(4) Asansörün güvensiz olduğunun ve asansörü ilgili idareye tescil ettiren asansör monte eden ile söz konusu asansörün montajını tamamlayan gerçek veya tüzel kişinin farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda;

a) Gerçek veya tüzel kişilere ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

b) Gerçek veya tüzel kişilere ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

c) Asansör, tescil işlemini gerçekleştiren asansör monte eden tarafından güvenli hale getirilir.

(5) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

İhbar ve şikâyetin değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına intikal eden ihbar ve şikâyetler PGD amacıyla kullanılabilir.

(2) Asansöre ilişkin ihbar veya şikâyetin, Bakanlık ya da il müdürlüğüne ulaşmasından sonra geri alınması durumunda PGD yapılıp yapılmayacağına il müdürlüğünce karar verilir.

(3) İhbara veya şikâyete konu asansörün konumunu belirten açık adres bilgisinin bulunamaması durumunda il müdürlüğünce asansörün açık adresi talep edilir ve gelen bilgilerin yeterli bulunması durumunda PGD süreci başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması hâlinde, Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(2) Kanun çerçevesinde uygulanacak idari para cezası kararları, denetimin Bakanlık merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde Bakan Yardımcısı, il müdürlüğü personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte denetim yapması halinde vali tarafından verilir. İdari para cezası asansörün monte edildiği yerdeki il müdürlüğünce uygulanır.

(3) Güvenli olmadığı tespit edilen asansörün hizmetten men edilmesi için il müdürlüğü tarafından ilgili idareye bildirimde bulunulur.

(4) 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca uygulanması gereken idari yaptırım kararı mahalli mülki amir tarafından verilir. İdari yaptırım kararı denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından uygulanır.

(5) Yapıdan kaynaklanan uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda, söz konusu uygunsuzluklar yapıda fenni sorumluluğu üstlenmiş bulunan yapı denetim firmasının incelenmesi amacıyla il müdürlüğünce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansöre müdahale edilemez. Asansöre müdahale edilmesi durumunda, 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince, asansöre müdahale edilmemesi gerektiği hususunda bildirim yapılan taraflara 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

(7) Asansörü ilgili idareye tescil ettiren asansör monte eden ile söz konusu asansörün montajını tamamlayan gerçek veya tüzel kişinin farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda her birine ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Onaylanmış kuruluşlara bildirim

MADDE 14 – (1) Denetimi gerçekleştiren il müdürlüğünce PGD faaliyeti sonucunda bir yıl içinde üçten fazla güvensiz asansörün piyasaya arz edildiğinin tespit edilmesi halinde asansör monte edene ait bilgiler ilgili onaylanmış kuruluşa bildirilerek, asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yeniden değerlendirme yapılması istenir.

(2) Asansör monte edenin ilgili mevzuatın gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin yapılan yeniden değerlendirmenin sonucu onaylanmış kuruluş tarafından Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Onaylanmış kuruluş tarafından birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış kuruluş hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan yaptırımlar uygulanır.

(4) PGD faaliyeti sonucunda uygunsuz olduğuna karar verilen asansör, birim doğrulamaya dayalı uygunluk veya son muayene yöntemi ile piyasaya arz edilmiş ise asansörün uygunluk değerlendirmesinde yer alan onaylanmış kuruluşa ve asansöre ilişkin bilgi ve belgeler, bu kuruluşun denetlenmesi amacıyla denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne iletilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 27/1/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce PGD faaliyeti başlamış ancak neticelendirilmemiş asansöre ilişkin işlemler il müdürlüğü kararı doğrultusunda, 16 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında da yürütülebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Copyright © Anasder 2024 | Her Hakkı Saklıdır.

ANASDER Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu üyesidir.