Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29757

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloj Bakanlığından:
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelğn amacı; asansörler ve asansörlere at asansör güvenlk aksamlarının
karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlk gereklern, bu ürünlerle lgl pyasaya arz koşulları le pyasa gözetm
ve denetm esaslarını belrlemektr.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelk;
a) Bnalarda ve nşaatlarda kalıcı olarak hzmet veren ve nsanların, nsan ve yüklern veya br kşnn
taşıyıcıya zorlanmadan grebldğ ve çndek kşnn erşm mesafesnde yer alan kumandalarla teçhz edlmş olan
taşıyıcıya ulaşılabldğ hallerde sadece yüklern taşınmasının amaçlandığı asansörler,
b) Brnc fıkranın (a) bendnde atıfta bulunulan asansörlerde kullanılan ve Ek-III’te lstelenen asansör
güvenlk aksamlarını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelk;
a) Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tertbatlarını,
b) İnşaat şantyelernde kurulan kaldırma tertbatlarını,
c) Fünküler dâhl olmak üzere kablolu taşıma tessatlarını,
ç) Asker veya polsye amaçlı özel olarak tasarlanan ve nşa edlen asansörler,
d) Üzernden ş yapılablen kaldırma tertbatlarını,
e) Maden ocağı vnçlern,
f) Sanatsal craat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelk kaldırma tertbatlarını,
g) Taşıt araçlarına monte edlmş kaldırma tertbatlarını,
ğ) Maknalara bağlı olan ve makna üzerndek bakım ve muayene noktaları dâhl olmak üzere, sadece çalışma
stasyonlarına erşm amacıyla tasarlanan kaldırma tertbatlarını,
h) Dşl rayda çalışan trenler,
ı) Yürüyen merdvenler ve mekank yürüyüş bantlarını,
kapsamaz.
(3) Asansörler veya asansör güvenlk aksamlarına dar, bu Yönetmelğn atıfta bulunduğu rsklern tamamı ya
da br bölümünün lgl dğer mevzuat hükümler kapsamına grmes durumunda bu Yönetmelk hükümler
uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelk, 29/6/2001 tarhl ve 4703 sayılı Ürünlere İlşkn Teknk Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dar Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Brlğ mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelk, Üye Ülkelern Asansörler ve Asansörlern Güvenlk Aksamlarına İlşkn
Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkındak 26/2/2014 tarhl ve 2014/33/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Drektf esas alınarak Avrupa Brlğ mevzuatına uyum çerçevesnde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelkte geçen;
a) AB: Avrupa Brlğn,
b) Akredtasyon: Ulusal akredtasyon kuruluşu tarafından br uygunluk değerlendrme kuruluşunun belrl br
uygunluk değerlendrme faalyetn yerne getrmek üzere lgl uyumlaştırılmış standartların belrledğ gerekler ve
uygulanabldğ yerlerde lgl sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekler karşıladığının resm olarak kabulünü,
c) Asansör: Belrl sevyelere hzmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar
boyunca hareket eden br taşıyıcısı olan kaldırma tertbatını veya sabt br seyr yolu üzernde esnek olmayan
kılavuzlar üzernde olmasa da hareket eden kaldırma tertbatını,
ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, malatından, montajından ve pyasaya arzından sorumlu olan
gerçek veya tüzel kşy,
d) Bakanlık: Blm, Sanay ve Teknoloj Bakanlığını,
e) “CE” şaret: Asansör veya asansör güvenlk aksamının bu Yönetmelk temel sağlık ve güvenlk gereklerne
uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya malatçı tarafından lştrlen şaret,
f) Dağıtıcı: Asansör güvenlk aksamını tedark zncrnde yer alarak pyasada bulunduran, malatçı veya
thalatçı dışındak gerçek veya tüzel kşy,
g) Ger çağırma: Asansörün sökülmes ve güvenl br şeklde mha edlmes amacıyla alınan önlem veya daha
önceden asansör monte edene veya son kullanıcıya ulaşmış olan asansör güvenlk aksamının adesn amaçlayan
önlem,
ğ) İktsad şletmec: Asansör monte eden, malatçıyı, yetkl temslcy, thalatçıyı ve dağıtıcıyı,
h) İmalatçı: Kend adı veya tcar markası altında asansör güvenlk aksamı mal eden veya tasarlanmış veya
mal edlmş asansör güvenlk aksamına sahp olan ve pazarlayan gerçek veya tüzel kşy,
ı) İthalatçı: Asansör güvenlk aksamını yurtdışından thal ederek pyasaya arz eden Türkye’de yerleşk gerçek
veya tüzel kşy,
) Komsyon: Avrupa Komsyonunu,
j) Model asansör: Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlk gereklern taşıyan, objektf parametrelere göre
tarf edlen model asansöre uyumlu olan asansör güvenlk aksamlarının kullanıldığı ve teknk dosyasında gösterldğ
temsl br asansörü,
k) Pyasaya arz: Asansör güvenlk aksamının pyasada lk kez bulundurulmasını veya asansörün tcar veya
kamu faalyetler kapsamında ücretl veya ücretsz olarak kullanımının sağlanmasını,
l) Pyasada bulundurma: Asansör güvenlk aksamının tcar br faalyet yoluyla bedell veya bedelsz olarak
dağıtım veya kullanım çn pyasaya sağlanmasını,
m) Pyasadan çekmek: Tedark zncrndek br asansör güvenlk aksamının pyasada bulunmasını önlemek
amacıyla alınan her türlü önlem,
n) Taşıyıcı: Asansörün, nsanların ve/veya yüklern kaldırılması veya ndrlmes amacıyla taşındığı bölümünü,
o) Teknk şartname: Asansör veya asansör güvenlk aksamı çn karşılanması gereken teknk gerekllkler
tanımlayan dokümanı,
ö) TÜRKAK: Türk Akredtasyon Kurumunu,
p) Uygunluk değerlendrmes: Bu Yönetmelk kapsamındak asansör veya asansör güvenlk aksamının temel
sağlık ve güvenlk gereklern karşılayıp karşılamadığını tanımlayan sürec,
r) Uygunluk değerlendrme kuruluşu: Kalbrasyon, test, muayene ve belgelendrme dahl olmak üzere
uygunluk değerlendrme faalyetlern gerçekleştren kuruluşu,
s) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Brlğ mevzuatını uygulamak amacıyla Komsyonun
talebne stnaden kabul edlen br Avrupa standardını,
ş) Üye ülke: Avrupa Brlğ üyes ülkey,
t) Yetkl temslc: İmalatçı veya asansör monte eden tarafından kend adına belrl görevler üstlenmek üzere
yazılı sözleşme le yetklendrlmş Türkye’de yerleşk gerçek veya tüzel kşy,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Serbest Dolaşım, Pyasaya Arz Etme, Pyasada Bulundurma ve
Hzmete Sunma, Temel Sağlık ve Güvenlk Gerekler ve
Asansörün Monte Edldğ Bnalar ve İnşaatlar
Serbest dolaşım
MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelğe uygun asansörlern pyasaya arzını, hzmete sunulmasını veya
asansör güvenlk aksamlarının pyasada bulundurulmasını yasaklamaz, sınırlamaz ya da engellemez.
(2) Fuarlarda, serglerde veya tanıtımlarda görünür br şaretn, asansörlern veya asansör güvenlk
aksamlarının bu Yönetmelğe uygun olmadığını ve uygun hale getrlene kadar satışa çıkarılamayacağını açıkça
göstermes durumunda Bakanlık, bu Yönetmelk hükümlerne uymayan asansörlern veya asansör güvenlk
aksamlarının serglenmesn engellemez. Tanıtım sırasında, kşlern korunması çn yeterl güvenlk önlemler alınır.
(3) Bu Yönetmelk, asansörler hzmete sunulduğunda veya kullanıldığında, asansörlerde sorun olması
durumunda, kşlern korunmasını sağlamak üzere lgl dğer mevzuat le uyumlu olmak ve bu Yönetmelkte
belrtlmeyen br şeklde asansörlern değştrlmes anlamına gelmemek kaydıyla Bakanlığın gerekl dğer yasal
düzenlemeler yapma hakkını engellemez.
Pyasaya arz etme, pyasada bulundurma ve hzmete sunma
MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelk le uyumlu olacak şeklde sadece amacına uygun olarak monte
edlen, bakımı yapılan ya da kullanılan asansörlern, bu Yönetmelk kapsamında pyasaya arz edleblmes ve hzmete
sunulablmes çn gerekl tüm önlemler alır.
(2) Bakanlık, pyasada yalnızca bu Yönetmelk hükümlerne uygun şeklde br araya getrlen, bakımı yapılan
ve amacına uygun olarak kullanılan asansör güvenlk aksamlarının, pyasada bulundurulmasını ve hzmete
sunulmasını sağlayacak önlemler alır.
Temel sağlık ve güvenlk gerekler
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelk kapsamındak asansörler, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlk
gereklern karşılar.
(2) Bu Yönetmelk kapsamındak asansör güvenlk aksamları, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlk
gereklern karşılar ve br araya getrldğ asansörün söz konusu gerekler karşılamasını sağlar.
Asansörün monte edldğ bnalar ve nşaatlar
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelk kapsamında bnada veya nşaatta monte edlen asansörün uygun
şletlmesn ve güvenl kullanımını sağlamak üzere, bnadak çalışmadan veya nşaattan sorumlu kş le asansör
monte edenn uygun tedbrler almaları ve gerekl blgler brbrlerne sunmaları çn tüm önlemler alır.
(2) Bakanlık, asansörlern çalışması ve güvenlğ çn asansör kuyusunun temel sağlık ve güvenlk gerekler
harcnde herhang br boru tertbatı, tel sstem ya da donanım çermemesn sağlayacak gerekl tüm önlemler alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktsad İşletmeclern Yükümlülükler
Asansör monte edenn yükümlülükler
MADDE 10 – (1) Asansör monte eden asansörün pyasaya arzında, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlk
gereklerne uygun şeklde tasarlanmasını, mal edlmesn, monte edlmesn ve test edlmesn sağlar.
(2) Asansör monte eden, teknk dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede belrtlen uygunluk değerlendrme
şlemn yapar veya yaptırır. Asansör monte eden, asansörün bu Yönetmelkte belrtlen uygulanablr temel sağlık ve
güvenlk gereklern karşıladığını uygunluk değerlendrme şlemyle spatlaması durumunda AB uygunluk beyanını
düzenleyerek asansöre eşlk etmesn sağlar ve “CE” şaretn lştrr.
(3) Asansör monte eden asansörün teknk dosyasını, AB uygunluk beyanını ve uygulanabldğ yerlerde onaylı
kararı veya onaylı kararları asansörün pyasaya arzından tbaren on yıl süreyle muhafaza eder.
(4) Asansör monte eden asansörün rsk taşıması durumunda, kullanıcıların sağlık ve güvenlğn korumak
amacıyla ortaya çıkan rsk araştırır, uygun görüldüğünde asansör le lgl uygunsuzluk ve yapılan şkâyetlern
kayıtlarını tutar.
(5) Asansör monte eden tp, part veya ser numarası gb tanımlamaya yarayan tüm blgler asansörün
taşımasını sağlar.
(6) Asansör monte eden pyasaya arz ettğ asansörün üzernde kend adını, tescll tcar unvanını veya tescll
tcar markasını ve kendsyle letşme geçlecek adres blgsn bulundurur. Adres, asansör monte eden le rtbata
geçlecek tek noktayı belrtr. İletşm blgs, Türkçe veya nha kullanıcıların kolayca anlayableceğ ve Bakanlığın
kabul edeceğ br dlde olur.
(7) Asansör monte eden pyasaya arz edlen asansörün, Ek-I’n 6.2. maddesnde atıf yapılan ve Türkçe
hazırlanan talmata uymasını sağlar. Söz konusu talmatın br etketleme olması halnde dah açık ve anlaşılır olması
sağlanır.
(8) Asansör monte eden pyasaya arz edlmş olan asansörün, bu Yönetmelğe uygun olmadığını bldğ veya
blmesnn gerektğ hallerde, asansörün uygun hale getrlmes çn vedlkle gerekl düzeltc önlemler alır. Buna
laveten, asansör monte eden, asansörün rsk taşıması durumunda, özellkle uygunsuzlukları ve söz konusu
uygunsuzlukları gderecek önlemler çeren ayrıntılı blgy Bakanlığa sunar.
(9) Asansör monte eden, Bakanlığın taleb üzerne asansörün bu Yönetmelğe uygunluğunu gösteren Türkçe
veya Bakanlığın kabul edeceğ br dlde tüm blg ve belgey yazılı veya elektronk ortamda sağlar. Pyasaya arz edlen
asansörde tespt edlen rskler gdermek çn düzeltc faalyet taleb olması durumunda, asansör monte eden Bakanlık
le şbrlğ yapar.
İmalatçının yükümlülükler
MADDE 11 – (1) İmalatçı, asansör güvenlk aksamlarının pyasaya arzında 8 nc maddenn knc fıkrasına
uygun şeklde tasarım ve malat yapar.
(2) İmalatçı, gerekl teknk dosyayı düzenler ve 18 nc maddede yer alan uygunluk değerlendrme şlemn
yapar veya yaptırır. Uygunluk değerlendrme şlem sonucunda, asansör güvenlk aksamının uygulanablr temel sağlık
ve güvenlk gereklerne uygunluğunun sağlanması le malatçı, AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansör güvenlk
aksamına eşlk etmesn sağlar ve “CE” şaretn lştrr.
(3) İmalatçı, asansör güvenlk aksamı le lgl teknk dosyayı, AB uygunluk beyanını ve uygulanabldğ
yerlerde dğer onaylı kararları asansör güvenlk aksamının pyasaya arzından tbaren on yıl süreyle muhafaza eder.
(4) İmalatçı, ser üretmde yapılan şlemlern bu Yönetmelğe uygunluğunun devamlılığını sağlar. Asansör
güvenlk aksamının tasarımındak veya özellklerndek veya uyumlaştırılmış standartlarda veya asansör güvenlk
aksamının uygunluğuna lşkn olarak bldrlen dğer teknk şartnamelerdek değşklkler yeterl şeklde dkkate
alınır. Asansör güvenlk aksamının taşıdığı rske uygun olarak malatçı, tüketclern sağlık ve güvenlğn korumak
çn pyasada bulunan asansör güvenlk aksamlarından alınan numune üzernden testler yapar, nceler ve gerektğnde
şkâyetlern, uygun olmayan asansör güvenlk aksamlarının ve asansör güvenlk aksamlarına lşkn ger çağırmaların
kaydını tutar ve dağıtıcılar le asansör monte edenler bu gözetm faalyetler le lgl olarak blglendrr.
(5) İmalatçı, tp, part veya ser numarası gb tanımlamaya yarayan dğer blglern asansör güvenlk aksamı
üzernde bulundurulmasını veya asansör güvenlk aksamının boyutunun veya yapısının buna zn vermemes
durumunda, gerekl blgnn 22 nc maddenn brnc fıkrasında belrtlen etket üzernde bulunmasını sağlar.
(6) İmalatçı, asansör güvenlk aksamı üzernde kend adını, tescll tcar unvanını veya tescll tcar markasını
ve temasa geçleblecek letşm adresnn bulundurulmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halnde söz konusu
blgnn, 22 nc maddenn brnc fıkrasında belrtlen etket üzernde bulunması sağlanır. Adres, malatçı le rtbata
geçleblecek tek noktayı belrtr. İletşm blgs, Türkçe veya nha kullanıcıların kolayca anlayableceğ ve
Bakanlığın kabul edeceğ br dlde olur.
(7) İmalatçı, asansör güvenlk aksamına lşkn Ek-I’n 6.1. maddesnde atıf yapılan talmatı, son kullanıcı le
Bakanlık tarafından kolaylıkla anlaşılacak dlde hazırlar. Söz konusu talmatın, br etketleme olması halnde dah açık
ve anlaşılır olması sağlanır.
(8) İmalatçı, pyasaya arz edlmş olan asansör güvenlk aksamının bu Yönetmelğe uygun olmadığını bldğ
veya blmesnn gerektğ hallerde, asansör güvenlk aksamını uygun hale getrmek, gerektğnde pyasadan çekmek
veya ger çağırmak çn gerekl düzeltc önlemler vedlkle alır. Buna laveten, asansör güvenlk aksamının rsk
taşıması durumunda, malatçı, pyasada bulundurulan asansör güvenlk aksamına lşkn, özellkle uygunsuzluk ve
alınması gereken düzeltc önlem çeren ayrıntılı blgy Bakanlığa vedlkle bldrr.
(9) İmalatçı talep üzerne, asansör güvenlk aksamının uygunluğunun kanıtlanması çn gerekl tüm blg ve
belgeler Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğ br dlde yazılı olarak veya elektronk ortamda Bakanlığa sunar.
Pyasaya arz edlen asansör güvenlk aksamında tespt edlen rskler gdermek çn düzeltc faalyet taleb olması
durumunda, malatçı Bakanlık le şbrlğ yapar.
Yetkl temslc
MADDE 12 – (1) Br malatçı veya asansör monte eden, yazılı br sözleşme le yetkl temslc
görevlendreblr. Ancak, 10 uncu maddenn brnc fıkrası veya 11 nc maddenn brnc fıkrasında yer alan
yükümlülükler le 10 uncu maddenn knc fıkrası veya 11 nc maddenn knc fıkrasında yer alan teknk dosya
düzenleme yükümlülüğü yetkl temslcnn yükümlülükler arasında yer almaz.
(2) Yetkl temslc, malatçı veya asansör monte edenden aldığı yetkler çerçevesnde faalyet gösterr. Bu
yetk, yetkl temslcnn her durumda aşağıda yer alan hükümler kapsamında belrtlen görevler yerne getrmesne
zn verr:
a) Yetkl temslc, pyasaya arz edlen asansör veya asansör güvenlk aksamı çn düzenlenen AB uygunluk
beyanını ve asansör monte edenn veya malatçının kalte sstem onaylı kararlarını, Bakanlığın yetk ve sorumluluğu
altında on yıl süreyle muhafaza eder.
b) Yetkl temslc, Bakanlığın gerekçel taleb olması halnde asansörün veya asansör güvenlk aksamlarının
uygunluğunu gösteren tüm blg ve belgey sağlar.
c) Yetkl temslc, Bakanlığın taleb üzerne yetks kapsamında asansör veya asansör güvenlk aksamı çn
belrlenen rsklern gderlmes çn yapılacak faalyette Bakanlık le şbrlğ yapar.
İthalatçının yükümlülükler
MADDE 13 – (1) İthalatçı, sadece uygun asansör güvenlk aksamlarını pyasaya arz eder.
(2) İthalatçı asansör güvenlk aksamının pyasaya arzından önce, malatçının 18 nc maddede yer alan
uygunluk değerlendrme şlemn tamamlamış olmasını sağlar. İthalatçı, malatçı tarafından teknk dosyanın
hazırlandığını, asansör güvenlk aksamının “CE” şaretn taşıdığını, asansör güvenlk aksamına AB uygunluk
beyanının ve gerekl belgelern eşlk ettğn ve malatçının 11 nc maddenn beşnc ve altıncı fıkralarında yer alan
hükümlere uygun davrandığını garant eder. İthalatçı, asansör güvenlk aksamının 8 nc maddenn knc fıkrasına
uygun olmadığını bldğ veya blmesnn gerektğ hallerde, uygun hale getrlnceye kadar asansör güvenlk aksamını
pyasaya arz edemez. Ayrıca thalatçı, asansör güvenlk aksamının rsk taşıması durumunda malatçıyı ve Bakanlığı
blglendrr.
(3) İthalatçı adını, tescll tcar unvanını veya tescll tcar markasını ve letşme geçlecek adresn, asansör
güvenlk aksamının üzernde bulunmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halnde söz konusu blgnn ürünün
ambalajı üzernde veya ekl br belge üzernde bulunmasını sağlar. İletşm blgs, Türkçe veya nha kullanıcıların
kolayca anlayableceğ ve Bakanlığın kabul edeceğ br dlde olur.
(4) İthalatçı, asansör güvenlk aksamı çn düzenlenen talmatın Ek-I’n 6.1. maddesnde belrtldğ bçmde
Türkçe veya nha kullanıcıların kolayca anlayableceğ ve Bakanlığın kabul edeceğ br dlde hazırlanmasını sağlar.
(5) İthalatçı, kend sorumluluğu altında asansör güvenlk aksamının 8 nc maddenn knc fıkrasında yer alan
gereklere zarar vermeyecek şeklde saklanmasını veya nakledlmesn sağlar.
(6) İthalatçı, asansör güvenlk aksamının rsk taşıması durumunda, kullanıcının sağlık ve güvenlğn korumak
amacıyla pyasada bulundurulan asansör güvenlk aksamının örnek testn gerçekleştrr, gerekl görülmes halnde
asansör güvenlk aksamının uygunsuzluğunu araştırır ve ger çağırır, asansör güvenlk aksamının uygunsuzluğu ve
ger çağırma şlemne dar şkâyet kayıtlarını tutar, dağıtıcı ve asansör monte eden bu faalyetler konusunda
blglendrr.
(7) İthalatçı, pyasaya arz edlen asansör güvenlk aksamının bu Yönetmelğe uygun olmadığını bldğ veya
blmesnn gerektğ hallerde, asansör güvenlk aksamının uygun hale getrlmesne yönelk gerekl düzeltc faalyet
vedlkle yapar, gerekl görülen hallerde ürünü pyasadan çeker veya ger çağırır. Ayrıca thalatçı, pyasaya arz edlen
asansör güvenlk aksamının rsk taşıması durumunda, özellkle uygunsuzluğu ve uygunsuzluk çn yapılacak olan
düzeltc faalyet çeren ayrıntılı blgy Bakanlığa vedlkle sağlar.
(8) İthalatçı, pyasaya arz edlen asansör güvenlk aksamı le lgl AB uygunluk beyanını, uygulanabldğ
yerlerde dğer onaylı kararları, teknk dosyanın br kopyasını Bakanlığın yetk ve sorumluluğu altında on yıl süre le
muhafaza eder ve taleb üzerne Bakanlığa sunar.
(9) İthalatçı talep üzerne, asansör güvenlk aksamının uygunluğunun kanıtlanması çn gerekl tüm blg ve
belgeler Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğ br dlde yazılı olarak veya elektronk ortamda Bakanlığa sunar.
İthalatçı talep edldğnde, pyasaya arz edlen asansör güvenlk aksamının taşıdığı rskler gdermek amacıyla
yapacağı herhang br faalyet çn Bakanlık le şbrlğ yapar.
Dağıtıcının yükümlülükler
MADDE 14 – (1) Dağıtıcı, asansör güvenlk aksamının pyasaya arzında bu Yönetmelk gerekllklerne
uygun şeklde faalyette bulunur.
(2) Dağıtıcı, asansör güvenlk aksamının pyasaya arzından önce, asansör güvenlk aksamının “CE” şaretn,
AB uygunluk beyanını, Ek-I’n 6.1. maddesnde yer alan ve son kullanıcının kolayca anlayableceğ şeklde Türkçe
hazırlanan gerekl belge ve talmatı taşıdığını ve malatçı le thalatçının 11 nc maddenn beşnc ve altıncı fıkraları
le 13 üncü maddenn üçüncü fıkrasında belrtlen gerekllklere uygun olduğunu doğrular. Dağıtıcı, pyasaya arz
edlen asansör güvenlk aksamının bu Yönetmelğe uygun olmadığını bldğ veya blmesnn gerektğ hallerde,
asansör güvenlk aksamının uygun hale getrlene kadar pyasaya arzına zn vermez. Dağıtıcı, asansör güvenlk
aksamının rsk taşıması durumunda, Bakanlık tarafından sorumlu tutulacak malatçıyı veya thalatçıyı ve Bakanlığı
blglendrr.
(3) Dağıtıcı, kend yükümlülüğü altındak asansör güvenlk aksamının 8 nc maddenn knc fıkrasında yer
alan gereklere zarar vermeyecek şeklde saklanmasını veya nakledlmesn sağlar.
(4) Dağıtıcı, pyasada bulundurulan asansör güvenlk aksamının bu Yönetmelğe uygun olmadığını bldğ
veya blmesnn gerektğ hallerde, söz konusu asansör güvenlk aksamının güvenl hale getrlmes, pyasadan
çeklmes veya ger çağrılması çn uygun düzeltc önlemlern alındığını teyt eder. Dağıtıcı, pyasada bulundurulan
asansör güvenlk aksamının rsk taşıması durumunda, uygunsuzluk ve uygunsuzluk çn alınan önemlere lşkn
ayrıntılı blgy Bakanlığa vedlkle sağlar.
(5) Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçel br taleb olması durumunda, asansör güvenlk aksamının uygunluğunun
kanıtlanması çn gerekl tüm blg ve belgeler Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğ br dlde yazılı olarak veya
elektronk ortamda Bakanlığa sunar. Dağıtıcı, talep edldğnde pyasada bulundurulan asansör güvenlk aksamının
taşıdığı rskler gdermek çn yapacağı herhang br faalyet çn Bakanlık le şbrlğ yapar.
İmalatçının yükümlülüğünün thalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelğn amacı doğrultusunda thalatçı veya dağıtıcı, adı ve tcar markasıyla
asansör güvenlk aksamını pyasaya arz etmes veya bu Yönetmelğe uygunluğu etkleyeblecek şeklde pyasaya arz
edlen asansör güvenlk aksamında tadlat gerçekleştrmes durumunda malatçı olarak kabul edlr ve 11 nc maddede
yer alan yükümlülükler yerne getrr.
İktsad şletmeclern tanımlanması
MADDE 16 – (1) İktsad şletmec talep üzerne;
a) Kendsne asansör güvenlk aksamını sağlayan herhang br ktsad şletmec,
b) Asansör güvenlk aksamını tedark ettğ herhang br ktsad şletmec,
hakkındak blgy Bakanlığa sunar.
(2) İktsad şletmecnn, kendsne asansör güvenlk aksamı tedark edldkten sonra on yıl ve kends
tarafından söz konusu asansör güvenlk aksamının tedark sağlandıktan sonra on yıl boyunca brnc fıkrada belrtlen
blgy sunablmes gerekr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Asansörlern ve Asansör Güvenlk Aksamlarının Uygunluğu
Asansör ve asansör güvenlk aksamlarına lşkn uygunluk varsayımı
MADDE 17 – (1) Avrupa Brlğ Resmî Gazetes’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış
standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bunların lgl bölümlerne uygun
olan asansör ve asansör güvenlk aksamlarının, bu standartlar veya lgl bölümler kapsamında Ek-I’de belrtlen
temel gereklere uygun olduğu varsayılır.
Asansör güvenlk aksamlarının uygunluk değerlendrme şlemler
MADDE 18 – (1) Asansör güvenlk aksamlarına aşağıda yer alan uygunluk değerlendrme şlemlernden br
uygulanır.
a) Model asansör güvenlk aksamına Ek-IV’ün Bölüm A’sına göre AB tp ncelemes uygulanır ve Ek-IX’a
göre rastgele kontrol şlem gerçekleştrlr.
b) Model asansör güvenlk aksamına Ek-IV’ün Bölüm A’sına göre AB tp ncelemes uygulanır ve Ek-VI’ya
göre ürün kalte güvencesne dayalı tpe uygunluk şlem gerçekleştrlr.
c) Ek-VII’ye göre tam kalte güvenceye dayalı uygunluk şlem gerçekleştrlr.
Asansörlern uygunluk değerlendrme şlemler
MADDE 19 – (1) Asansörlere aşağıda yer alan uygunluk değerlendrme şlemlernden brs uygulanır.
a) Ek-IV Bölüm B’ye göre AB tp ncelemesne tab olan model asansöre uygun şeklde tasarlanan ve mal
edlen asansörün;
1) Ek-V’e göre son muayenes,
2) Ek-X’a göre ürün kalte güvencesne dayalı tpe uygunluğu,
3) Ek-XII’ye göre üretm kalte güvencesne dayalı tpe uygunluğu.
b) Ek-XI’e göre onaylı br kalte sstem altında tasarlanan ve mal edlen asansörün;
1) Ek-V’e göre son muayenes,
2) Ek-X’a göre kalte güvenceye dayalı tpe uygunluğu,
3) Ek-XII’ye göre üretm kalte güvencesne dayalı tpe uygunluğu.
c) Ek-VIII’e göre brm doğrulaması.
ç) Ek-XI’e göre tam kalte güvences le tasarım uygunluk muayenes.
(2) Brnc fıkranın (a) ve (b) bentlerndek durumlarda, asansörün tasarım ve malatından sorumlu olan kş le
asansörün montaj ve testnden sorumlu olan kşnn aynı kş olmaması halnde, asansörün tasarım ve malatından
sorumlu olan kş asansörün doğru ve güvenl br şeklde monte edlmesn ve test edlmesn sağlamak üzere gerekl
blg ve belgey dğer kşye temn eder.
(3) Model asansör le yenlenen model asansör arasındak tüm zn verlen değşklkler teknk dosyaya azam
ve asgar değerler le brlkte açık br şeklde şlenr.
(4) Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlk gereklernn sağlanması çn parça lstesnn benzerlğ
hesaplama yapılarak ve/veya temel tasarım planında gösterlerek açıklanır.
AB uygunluk beyanı
MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlk gereklernn yerne
getrldğn belrtr.
(2) AB uygunluk beyanı, Ek-II’de yer alan çerğe göre düzenlenr ve Ek-V la Ek-XII arasında yer alan
hususları htva eder ve sürekl olarak güncellenr. Asansör veya asansör güvenlk aksamının AB uygunluk beyanı,
Bakanlık tarafından gerekl görülmes durumunda Türkçe veya başka br dlde tercüme ettrlr.
(3) Asansör veya asansör güvenlk aksamının, brden fazla AB uygunluk beyanı gerektrmes durumunda, tüm
mevzuat çn tek br AB uygunluk beyanı düzenlenr. Söz konusu beyanda uyulan mevzuata gerekl atıf yapılır.
(4) AB uygunluk beyanını düzenleyen malatçının ve asansör monte edenn sırasıyla asansör güvenlk aksamı
ve asansör le lgl bu Yönetmelkte yer alan gerekllkler yerne getrdğ ve söz konusu uygunluk le lgl
sorumluluğun malatçı ve asansör monte eden tarafından üstlenldğ kabul edlr.
“CE” şaretlemesnn genel kuralları
MADDE 21 – (1) “CE” şaretlemes, 16/12/2011 tarhl ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan “CE” İşaret Yönetmelğne göre yapılır.
“CE” şaretlemesnn ve dğer şaretlern lştrlmes çn genel kurallar ve şartlar
MADDE 22 – (1) “CE” şaret, her br asansör kabnne ve her br asansör güvenlk aksamı üzerne görünür,
okunaklı ve kalıcı şeklde lştrlr. Aks durumda, asansör güvenlk aksamı üzerne br etket le ayrı şeklde lştrlr.
(2) “CE” şaret, asansör veya asansör güvenlk aksamının pyasaya arzından önce lştrlr.
(3) “CE” şaret, aşağıda belrtlen uygunluk değerlendrme şlemlernn tamamlanması sonrasında onaylanmış
kuruluş kmlk kayıt numarasını bulunduracak şeklde asansör üzerne lştrlr.
a) Ek-V’e göre son muayene,
b) Ek-VIII’e göre brm doğrulaması,
c) Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’ye göre kalte güvences.
(4) “CE” şaret, aşağıda yer alan uygunluk değerlendrme şlemlernn tamamlanması sonrasında onaylanmış
kuruluş kmlk kayıt numarasını bulunduracak şeklde asansör güvenlk aksamına lştrlr.
a) Ek-VI’ya göre ürün kalte güvences,
b) Ek-VII’ye göre tam kalte güvences,
c) Ek-IX’a göre asansör güvenlk aksamının tpe uygunluğunun rastgele kontrolü.
(5) Onaylanmış kuruluş kmlk kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kends veya kend talmatları
doğrultusunda malatçı veya onun yetkl temslcs veya asansör monte eden veya onun yetkl temslcs tarafından
lştrlr. “CE” şaret ve onaylanmış kuruluş kmlk kayıt numarası, özel br rsk veya kullanımı tanımlayan herhang
br şaretlemenn öncesnde kullanılablr.
(6) Bakanlık, “CE” şaretlemes le lgl yürürlükte olan mevzuatın doğru br şeklde uygulanması çn br
mekanzma kurar ve “CE” şaretnn temel amacı dışında kullanılmamasına yönelk gerekl tedbrler alır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkl Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar
Bldrm
MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelk kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendrme şlemlern
yerne getrmek üzere görevlendrlmesn uygun bulduğu kuruluşlara dar bldrm, Ekonom Bakanlığı aracılığıyla
Komsyona ve üye ülkelere bldrr.
Yetkl kuruluş
MADDE 24 – (1) Bakanlık, 29 uncu maddede belrtlen hükümler de çerecek şeklde onaylanmış kuruluş
adayı uygunluk değerlendrme kuruluşunun değerlendrlmes, görevlendrlmes ve zlenmes çn gerekl yöntemlern
oluşturulmasından sorumlu olan yetkl kuruluştur.
Yetkl kuruluşun sorumlulukları
MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendrme kuruluşları le arasında çıkar lşks bulunmayacak
şeklde faalyetn yürütür.
(2) Bakanlık, objektf ve tarafsız olarak faalyetn yürütür.
(3) Bakanlık, onaylanmış kuruluş olarak görevlendrlecek olan uygunluk değerlendrme kuruluşlarına lşkn
tüm kararların yetkn personelce alınması ve bu personeln onaylanmış kuruluş hakkında yeterllk ncelemes yapmış
olan personelden farklı olmasını sağlar.
(4) Bakanlık, uygunluk değerlendrme kuruluşları tarafından yürütülen faalyetler veya uygunluk
değerlendrme kuruluşlarına tcar veya rekabet esaslı danışmanlık hzmet sunamaz veya teklf edemez.
(5) Bakanlık, kendsne sunulan blgnn gzllğn sağlar.
(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar le lgl görevlern yerne getrmek üzere yeterl sayıda yetkn personel
sthdam eder.
Yetkl kuruluşun blglendrme yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendrme kuruluşlarının yeterllklern
değerlendrme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlendrme, bldrme ve denetleme yöntemler le bu
yöntemlerde meydana gelen değşklkler Ekonom Bakanlığı aracılığı le Komsyona bldrr.
Onaylanmış kuruluşlara lşkn gerekllkler
MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş olablmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendrme
kuruluşu, bu maddede belrtlen tüm gerekllkler sağlar.
(2) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun br şeklde kurulur ve tüzel kşlğ haz olur.
(3) Uygunluk değerlendrme kuruluşunun, asansörü veya asansör güvenlk aksamını değerlendren bağımsız
üçüncü taraf br kuruluş olması gerekr. Uygunluk değerlendrme kuruluşu, değerlendrdğ asansörün veya asansör
güvenlk aksamının tasarımı, malatı, tedark, monte edlmes, kullanımı veya bakımında yer alan şletmeler temsl
eden br meslek veya tcar brlğe bağlı olması durumunda, herhang br menfaat gözetmedğn ve bağımsız hzmet
verdğn kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendrleblr.
(4) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetm ve uygunluk değerlendrme şlemn
yürüten personel, değerlendrlen asansörün veya asansör güvenlk aksamının tasarımcısı, malatçısı, tedarkçs,
monte eden, satın alanı, mal sahb, kullananı veya kullanımını sürdüren kş veya bu kşnn temslcs olamaz.
(5) Dördüncü fıkrada belrtlen durum, uygunluk değerlendrmesne tab tutulan asansörlern veya asansör
güvenlk aksamlarının, uygunluk değerlendrme kuruluşunun faalyetler çn gerekl olan kullanımını veya kşsel
amaçlarla kullanımını engellemez. Bu durum ayrıca, malatçı veya asansör monte eden le uygunluk değerlendrme
kuruluşu arasındak teknk blg değşmn engellemez.
(6) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetm ve uygunluk değerlendrme şlemn
yürüten personel, değerlendrlen asansörlern veya asansör güvenlk aksamlarının tasarımında, malatında veya
nşasında, pazarlanmasında, montajında, kullanımında veya bakımında bulunan tarafların veya temslclernn
faalyetlernde doğrudan yer alamaz. Uygunluk değerlendrme kuruluşu, özellkle danışmanlık hzmet gb bldrmn
yapıldığı faalyetler le lgl karar verme bağımsızlığını ve meslek gerekllklern yerne getrlmesn olumsuz yönde
etkleyeblecek hçbr faalyette bulunamaz ve bu faalyete ştrak edemez.
(7) Uygunluk değerlendrme kuruluşu şube, temslclk veya yüklenclern yürüttüğü uygunluk değerlendrme
faalyetnn gzllğn, bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlar.
(8) Uygunluk değerlendrme kuruluşu ve onun personel, yüksek sevyede gerekl teknk yeterllğe ve meslek
donanıma sahp olacak şeklde uygunluk değerlendrme faalyetn yürütür ve söz konusu faalyetn sonunda almış
olduğu kararı, özellkle mal konular olmak üzere etkleneblecek her türlü baskıdan, teşvkten ve faalyetn sonucunda
etklenen kş veya kşlerden bağımsız olarak uygular.
(9) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, Ek-IV la Ek-XII arasında görevlendrldğ kapsamdak uygunluk
değerlendrme faalyetlernn kends tarafından yapılması veya söz konusu faalyetlern kend adına veya
sorumluluğunda yapılması durumunda, bu faalyetler yerne getreblecek yeterllğe sahp olmalıdır. Uygunluk
değerlendrme kuruluşu, görevlendrldğ her br asansör veya asansör güvenlk aksamı tp veya kategors le
uygunluk değerlendrme şlem çn her zaman kend yetk ve sorumluluğu altında;
a) Uygunluk değerlendrme şlemn gerçekleştrecek teknk blgye, yeterl ve uygun tecrübeye sahp
personel,
b) Uygunluk değerlendrme şlemnn şeffaflığını ve yenden yapılmasını sağlayan şlemlere lşkn gereken
beyanları, onaylanmış kuruluş olarak yürütülen görevler le dğer faalyetler arasındak farkı ortaya koyan uygun
poltkalar ve şlemler,
c) Taahhüt ettğ şn büyüklüğü, faalyet gösterdğ sektör, organzasyon yapısı, söz konusu ürünün teknolojk
olarak karmaşıklık derecesn ve üretm sürecnn hacmn ve vasfını dkkate alan faalyetlern gerçekleşmes çn
gerekl usulü,
le lgl gerekllkler sağlar.
(10) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, uygunluk değerlendrme faalyet le bağlantılı teknk ve dar
görevlern yerne getrmek çn uygun br yere ve tüm gerekl ekpmana veya mkânlara sahp olmalıdır.
(11) Uygunluk değerlendrme şlemn gerçekleştrmekten sorumlu personeln;
a) Uygunluk değerlendrme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendrldğ kapsamda, tüm
uygunluk değerlendrme şlemlern kapsayan teknk ve meslek eğtme,
b) Uygunluk değerlendrmes çn yeterl blgye ve yetkye,
c) Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlk gerekler, geçerl uyumlaştırılmış standartlar ve mevzuatta yer
alan lgl hükümler ve bunlara lşkn dğer mevzuat konusunda blgye,
ç) Uygunluk değerlendrme şlemn gösteren sertfkaları, kayıtları ve raporları düzenleyeblecek yeterllğe,
sahp olması gerekr.
(12) Uygunluk değerlendrme kuruluşunun üst düzey yönetmnn ve uygunluk değerlendrme şlemn
gerçekleştrmekten sorumlu personelnn tarafsızlığı güvence altına alınır. Uygunluk değerlendrme kuruluşunun üst
düzey yönetmnn ve uygunluk değerlendrme şlemlern yürüten personelnn ücretler, gerçekleştrlen
değerlendrme sayısına veya değerlendrme sonuçlarına bağlı tutulamaz.
(13) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenlmedğ
veya Bakanlığın uygunluk değerlendrme şlem çn doğrudan sorumluluğa sahp olmadığı sürece, meslek
sorumluluk sgortasını yaptırmak zorundadır.
(14) Uygunluk değerlendrme kuruluşunun personel Bakanlıkla olan lşkler harcnde, Ek-IV la Ek-XII
arasında yer alan uygunluk değerlendrme şlemlernde belrlenen görevlern yürütürken elde edlen tüm blg
hakkında meslek gzllğ sağlar ve mülkyet haklarını korur.
(15) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, lgl standardzasyon faalyetler ve 38 nc madde uyarınca
asansörler çn Komsyon tarafından kurulmuş Onaylanmış Kuruluşlar Koordnasyon Grubunun faalyetlerne ştrak
eder veya uygunluk değerlendrme şlemnde görev alan personelnn bu faalyete katılımı çn haberdar olmasını
sağlar. Uygunluk değerlendrme kuruluşu, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan dar karar ve dokümanı genel rehber
olarak kullanılır.
Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı
MADDE 28 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan krterler, 27 nc
maddede yer alan gerekllkler kapsıyorsa ve uygunluk değerlendrme kuruluşu da bu krterlere uygun olduğunu
kanıtlayablyorsa, söz konusu kuruluşun 27 nc maddede yer alan gerekllkler karşıladığı kabul edlr.
Onaylanmış kuruluşların şube, temslclk ve yüklencler
MADDE 29 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendrme şlem le bağlantılı belrl görevler br
yüklencye yaptırdığı veya br şube veya temslclğn bu şler çn kullandığı hallerde, bunların 27 nc maddede yer
alan gerekllkler karşılamasını sağlar ve bu duruma lşkn olarak Bakanlığı blglendrr.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temslclk ve yüklencler tarafından yürütülen faalyetlere lşkn her türlü
sorumluluğu üstlenrler.
(3) Faalyetler, ancak müşternn uygun görmes halnde br şube, temslclk veya yüklenc tarafından
yürütülür.
(4) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temslclk ve yüklencnn ntelklernn değerlendrlmes le lgl belgeler
ve bahs geçen tarafların Ek-IV la Ek-XII arasında yer alan uygunluk değerlendrme şlemlernde yürüttüğü
faalyetlere lşkn belgeler, gerektğnde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.
Bldrm başvurusu
MADDE 30 – (1) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendrlmek üzere
Bakanlığa başvuru yapar.
(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu, kuruluşun asansörler veya asansör güvenlk aksamları çn yetkn olduğunu
ler sürdüğü uygunluk değerlendrme şlem veya şlemlerne lşkn br açıklamanın yanısıra mevcut olması halnde
söz konusu uygunluk değerlendrme 27 nc maddede yer alan gerekllkler karşıladığını doğrulayan ve TÜRKAK
tarafından yayımlanan br akredtasyon sertfkası le brlkte yapılır.
(3) Uygunluk değerlendrme kuruluşu, akredtasyon sertfkası sunamadığı durumlarda, 27 nc maddede
belrtlen gerekllklere uygunluğunun doğrulanması, tanınması ve düzenl olarak zlenmes çn gerekl olan tüm
belgeye dayalı kanıtları Bakanlığa sunar.
Bldrm sürec
MADDE 31 – (1) Bakanlık yalnızca, 27 nc maddede belrtlen gerekllkler sağlayan uygunluk
değerlendrme kuruluşlarını görevlendrr.
(2) Bakanlık, görevlendrlmes uygun bulunan kuruluşları Ekonom Bakanlığı aracılığıyla Komsyona ve üye
ülkelere bldrr. Bldrm, AB’nn Yen Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Blg Sstem kullanılarak yapılır.
(3) Görevlendrme bldrmnde, uygunluk değerlendrme şlem le lgl tüm ayrıntılar, asansörlere veya
asansör güvenlk aksamlarına yönelk uygunluk değerlendrme şlemne veya şlemlerne lşkn yetknlğe dar
kanıtlar yer alır.
(4) Bakanlık, görevlendrme bldrmnn 30 uncu maddenn knc fıkrasında belrtlen br akredtasyon
sertfkasına dayanmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş olarak görevlendrlecek uygunluk değerlendrme
kuruluşunun yetknlğn, kuruluşun düzenl olarak zleneceğn ve 27 nc maddede yer alan gerekllkler karşılamayı
sürdüreceğn temn edecek düzenlemelere sahp olduğunu doğrulayan kanıt ntelğndek tüm belgeler, Ekonom
Bakanlığı aracılığıyla Komsyona ve üye ülkelere sunar.
(5) Kuruluş, akredtasyon sertfkasının kullanıldığı durumlarda bldrmden sonrak k hafta çersnde veya
akredtasyon sertfkasının kullanılmadığı durumlarda bldrmden sonrak k ay çnde Komsyon ve üye ülkeler
tarafından traz edlmedğ sürece Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanır. Ancak, böyle br kuruluş bu
Yönetmelğn amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edlr.
(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bldrmnden sonra ortaya çıkan herhang br değşklğ Ekonom
Bakanlığı vasıtası le Komsyona ve üye ülkelere bldrr.
Onaylanmış kuruluş kmlk kayıt numarası
MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak üzere bldrm yapılan uygunluk değerlendrme kuruluşuna
Komsyon tarafından br kmlk kayıt numarasının tahss edlmes le brlkte, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış
kuruluş olarak görevlendrr.
(2) Onaylanmış kuruluş, brden fazla mevzuat kapsamında görevlendrlse dah, Avrupa Komsyonu tarafından
verlen tek br kmlk kayıt numarası le faalyetlern yürütür.
Bldrmde yapılan değşklkler
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 27 nc maddede belrtlen gerekllkler karşılamadığını
veya yükümlülüklern yerne getrmedğn belrlemes veya bu konuda blglendrlmes durumunda, bahs geçen
yükümlülüklern yerne getrmektek yeterszlğn veya gerekllkler karşılamamasının önemne göre onaylanmış
kuruluşun faalyetn kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verr. Bakanlık, bu durum hakkında
Ekonom Bakanlığı vasıtası le Komsyona ve üye ülkelere vedlkle gerekl blglendrmey yapar.
(2) Faalyetnn kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verlmes halnde ya da
onaylanmış kuruluşun faalyetn kend steğ le sona erdrdğ durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış
kuruluşun dosyalarının başka br onaylanmış kuruluş tarafından şleme alınmasını ve talepler halnde kendsne
sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların yeterllğne lşkn traz
MADDE 34 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluşun görevlendrlmesne lşkn temel oluşturan veya
onaylanmış kuruluşun yeterllğn koruduğuna dar tüm blgler, taleb doğrultusunda Komsyona sunulmak üzere
Ekonom Bakanlığına letr.
(2) Bakanlık, Komsyon veya üye ülkelerden brnn Bakanlığın görevlendrdğ br onaylanmış kuruluşun
teknk yeterllğnn ve lgl mevzuata uygunluğunun ncelenmesn talep etmes halnde, 1/2006 sayılı TürkyeAvrupa Brlğ Ortaklık Konsey Kararının 4 üncü maddesnde belrtlen usulü takp eder.
Onaylanmış kuruluşların yükümlülükler
MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, 18 nc ve 19 uncu maddelerde belrtlen uygunluk değerlendrme
şlemlerne uygun olarak uygunluk değerlendrmesn gerçekleştrrler.
(2) Uygunluk değerlendrmes, şeffaflık çersnde ve ktsad şletmecler çn gereksz ek yük yaratmayacak
şeklde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş, taahhüt ettğ şn büyüklüğünü, faalyet gösterdğ
sektörü, organzasyon yapısını, söz konusu ürünün teknolojk olarak karmaşıklık derecesn ve üretm sürecnn
hacmn veya özellğn dkkate alarak faalyetn yürütür. Bu durumda onaylanmış kuruluş bu Yönetmelk
kapsamındak asansörlern veya asansör güvenlk aksamlarının uygunluğu çn öngörülen zorluk dereces ve koruma
sevyesn dkkate alır.
(3) Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmelk temel sağlık ve güvenlk gereklernn veya uyumlaştırılmış
standartların veya dğer teknk özellklern asansör monte eden veya malatçı tarafından yerne getrlmedğn tespt
etmes durumunda, asansör monte edenden veya malatçıdan gerekl düzeltc tedbrler almasını ster ve düzeltc
tedbr alınıncaya kadar asansör monte edene veya malatçıya belge düzenlemez.
(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertfkasının verlmesnn ardından uygunluğun zlenmes sürecnde,
asansörün veya asansör güvenlk aksamının lgl gerekler karşılamadığını tespt etmes durumunda, asansör monte
eden veya malatçıdan gerekl olan düzeltc her türlü tedbrn alınmasını ster ve gereken hallerde belgesn veya onay
kararını, askıya alır veya ptal eder.
(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltc tedbrlern alınmadığını veya alınan tedbrlern stenen etky göstermedğn
tespt etmes durumunda, her türlü belgey uygun şeklde kısıtlar, askıya alır veya ptal eder.
Onaylanmış kuruluşların kararına traz
MADDE 36 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı br traz yöntemnn bulunmasını
sağlar.
Onaylanmış kuruluşların blglendrmeye lşkn yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;
a) Br belgenn veya onay kararının reddedlmes, kısıtlanması, askıya alınması veya ptal edlmes durumunu,
b) Görevlendrme kapsamına veya şartlarına etk eden her durumu,
c) Uygunluk değerlendrme şlemlerne lşkn olarak Bakanlıktan aldıkları herhang br blg talebn,
ç) Talep üzerne, bldrldkler kapsamda yürütülen uygunluk değerlendrme faalyetler ve sınırötes
faalyetler le yüklenclern faalyetlern de çeren dğer faalyetler,
Bakanlığa bldrrler.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, olumsuz sonuçları ve talep üzerne olumlu sonuçlara lşkn gerekl blgy, aynı
tptek asansörler veya asansör güvenlk aksamlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendrme şlemlern yürüten, bu
Yönetmelk kapsamında görevlendrlmş olan dğer onaylanmış kuruluşlara sağlarlar.
Onaylanmış kuruluşların koordnasyonu
MADDE 38 – (1) Bakanlık, Komsyon tarafından lgl AB mevzuatı kapsamında oluşturulan asansör
onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğrudan veya temslcler vasıtasıyla
katılmasını sağlar.
ALTINCI BÖLÜM
Asansörlern ve Asansör Güvenlk Aksamlarının Pyasa Gözetm ve Denetm
Pyasaya arz edlen asansörler veya asansör güvenlk aksamlarının pyasa gözetm ve denetm
MADDE 39 – (1) Bakanlık, asansörlern ve asansör güvenlk aksamlarının pyasa gözetm ve denetmnde,
13/11/2001 tarhl ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlern Pyasa Gözetm ve
Denetmne Dar Yönetmelk hükümlern uygular.
Ulusal düzeyde rsk taşıyan asansörler veya asansör güvenlk aksamlarına yönelk şlemler
MADDE 40 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelk kapsamında bulunan asansör veya asansör güvenlk aksamının
nsan sağlığı ve güvenlğne veya uygun hallerde mülkyetn korunmasına yönelk rsk teşkl ettğne dar yeterl sebep
bulunması halnde, söz konusu asansör veya asansör güvenlk aksamını, bu Yönetmelkte yer alan lgl tüm gerekler
kapsayacak şeklde br değerlendrmeye tab tutar. İlgl ktsad şletmec gerektğnde Bakanlık le şbrlğ yapar.
(2) Bakanlık, asansörün bu Yönetmelkte yer alan gereklere uygun olmadığına karar vermes durumunda,
vedlkle asansör monte edenden söz konusu asansörü lgl gereklere uygun hale getrmes çn rskn büyüklüğü le
orantılı makul br süre vererek uygun düzeltc önlemlern alınmasını talep eder.
(3) Bakanlık, asansör güvenlk aksamının bu Yönetmelkte yer alan gerekler yerne getrmedğne karar
vermes durumunda vedlkle lgl ktsad şletmecden, asansör güvenlk aksamının lgl gereklere uygun hale
getrlmes çn rskn büyüklüğü le orantılı uygun düzeltc önlemlern alınmasını, asansör güvenlk aksamının
pyasadan çeklmesn veya ger çağrılmasını makul br süre vererek talep eder.
(4) Bakanlık konu hakkında lgl onaylanmış kuruluşu blglendrr.
(5) İknc ve üçüncü fıkralarda yer alan önlemler, Ürünlern Pyasa Gözetm ve Denetmne Dar Yönetmelk
hükümler dâhlnde uygulanır.
(6) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendrme sonuçları ve
ktsad şletmeclerden almasını stedğ tedbrler hakkında Ekonom Bakanlığı aracılığıyla Komsyonu ve üye
ülkeler blglendrr.
(7) İktsad şletmec, pyasada bulundurduğu tüm asansörler ve asansör güvenlk aksamlarına lşkn uygun
düzeltc tedbrn alınmasını sağlar.
(8) Asansör monte eden tarafından knc fıkrada belrtlen süre çersnde gereken düzeltc tedbrn alınmadığı
takdrde Bakanlık, asansörün pyasaya arzını kısıtlama veya yasaklama ya da kullanımını engelleme veya ger çağırma
olmak üzere tüm tedbrler alır.
(9) İktsad şletmec tarafından üçüncü fıkrada belrtlen süre çersnde gereken düzeltc tedbrn alınmadığı
takdrde Bakanlık, asansör güvenlk aksamının pyasada bulunmasını kısıtlama veya yasaklama ya da pyasadan
çekme veya ger çağırma olmak üzere tüm tedbrler alır.
(10) Bakanlık, Ekonom Bakanlığı aracılığıyla Komsyonu ve üye ülkeler derhal bu önlemlerden haberdar
eder.
(11) Onuncu fıkrada belrtlen blglendrme, özellkle uygunsuz asansör veya asansör güvenlk aksamının
tanımlanması çn gerekl olan ayrıntılı verler, ürünün menşen, dda edlen uygunsuzluğu ve lgl rsk, ülkede
alınan tedbrn süres le ntelğ yanında ktsad şletmec tarafından ler sürülen savunmaları da çerr. Bakanlık,
asansör veya asansör güvenlk aksamının uygunsuzluğunun, bu Yönetmelk kapsamındak temel sağlık ve güvenlk
gereklern karşılamadığından veya 17 nc maddede belrtlen uyumlaştırılmış standartlardak eksklklerden
kaynaklandığını belrtr.
(12) Bakanlık, Avrupa Brlğ pazarında başlatılan br şleme lşkn Komsyon tarafından letlen blgye
stnaden, lgl asansör veya asansör güvenlk aksamının uygunsuzluğuna dar uygulanmasını kabul ettğ br tedbr
ve elnde bulunan herhang br ek blgy; ayrıca, bldrlen tedbre traz edyorsa trazlarını, Ekonom Bakanlığı
aracılığıyla Komsyona ve üye ülkelere bldrr.
(13) Bakanlık tarafından alınan geçc br önleme herhang br üye ülke veya Komsyon tarafından onuncu
fıkrada bahsedlen blglern alınmasını takp eden üç ay çersnde traz edlmezse söz konusu önlem haklı kabul
edlr.
(14) Bakanlık, asansör veya asansör güvenlk aksamı le lgl olarak, asansör güvenlk aksamının pyasadan
çeklmes gb, uygun kısıtlayıcı önlemlern geckmekszn alınmasını sağlar.
Koruma önlemler
MADDE 41 – (1) 40 ıncı maddenn yednc, sekznc, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belrtlen tedbre
karşı üye ülkelerden ve Komsyondan traz olur ve Komsyon tarafından yapılan nceleme sonucunda, söz konusu
tedbrn haklı br gerekçeye dayanmadığına hükmedlrse, Bakanlık tedbr yürürlükten kaldırır.
Rsk taşıyan asansörler veya asansör güvenlk aksamlarının uygunluğu
MADDE 42 – (1) 40 ıncı maddenn brnc fıkrasına göre gerçekleştrlen denetm sonucunda, br asansörün
bu Yönetmelğe uygun olmasına rağmen nsan sağlığı ve güvenlğ veya uygun hallerde mülkyetn korunmasına
yönelk rsk teşkl ettğ tespt edlrse Bakanlık, rsk le orantılı olacak şeklde asansör monte edenden, asansördek
rskn ortadan kaldırılması çn gerekl tüm tedbrler almasını talep eder veya asansörün kullanımını makul br süre
boyunca kısıtlar veya yasaklar.
(2) 40 ıncı maddenn brnc fıkrasına göre gerçekleştrlen denetm sonucunda, br asansör güvenlk aksamının
bu Yönetmelğe uygun olmasına rağmen nsan sağlığı ve güvenlğ veya uygun hallerde mülkyetn korunmasına
yönelk rsk teşkl ettğ tespt edlrse, Bakanlık, rsk le orantılı olacak şeklde lgl ktsad şletmecden, asansör
güvenlk aksamının pyasaya arz edldğnde rsk teşkl etmemes çn gerekl tüm tedbrler almasını veya ürünü
pyasadan çekmesn veya makul br süre çersnde ger çağırmasını talep eder.
(3) İktsad şletmec, pyasada bulundurduğu ve pyasaya arz ettğ bütün asansörlere veya asansör güvenlk
aksamlarına lşkn her türlü uygun düzeltc tedbrn alınmasını sağlar.
(4) Bakanlık, üçüncü fıkrada belrtlen düzeltc tedbre lşkn Ekonom Bakanlığı vasıtası le Komsyonu ve
üye ülkeler vedlkle blglendrr. Söz konusu blglendrme mevcut bütün ayrıntıyı, özellkle lgl asansör veya
asansör güvenlk aksamının tanımlanması çn gerekl olan very, ürünün menşen ve tedark zncrn, rskn tanımı
le ülkede alınan tedbrn süresn ve ntelğn çerecek şeklde yapılır.
Şekl uygunsuzluk
MADDE 43 – (1) 40 ıncı maddede belrtlen hususlara aykırı olmamak koşuluyla Bakanlık, aşağıda yer alan
uygunsuzlukların tespt edlmes durumunda ktsad şletmecden söz konusu uygunsuzlukların gderlmesn talep
eder:
a) “CE” şaretnn, “CE” İşaret Yönetmelğne uygun olmayacak br şeklde asansöre veya asansör güvenlk
aksamına lştrlmş olması,
b) “CE” şaretnn, asansöre veya asansör güvenlk aksamına lştrlmemş olması,
c) “CE” şaretnn, 22 nc maddeye uygun olacak şeklde onaylanmış kuruluş kmlk kayıt numarası le brlkte
lştrlmemes veya söz konusu maddeye aykırı olacak şeklde lştrlmş olması,
ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemş olması,
d) AB uygunluk beyanının doğru bçmde düzenlenmemş olması,
e) Ek-IV’ün Bölüm A’sı ve B’s, Ek-VII, Ek-VIII ve Ek-XI’de yer alan teknk dosyanın mevcut olmaması
veya tamamlanmamış olması,
f) Asansör monte eden, malatçı veya thalatçının adının, tcar unvanının veya tescll tcar markasının veya
adresnn, 10 uncu maddenn altıncı fıkrasına, 11 nc maddenn altıncı fıkrasına ve 13 üncü maddenn üçüncü
fıkrasına uygun olacak şeklde belrtlmemş olması,
g) Asansör veya asansör güvenlk aksamının tanımlanmasını sağlayan blgnn, 10 uncu maddenn beşnc
fıkrasına ve 11 nc maddenn beşnc fıkrasına uygun br şeklde yer almaması,
ğ) Asansör veya asansör güvenlk aksamı çn düzenlenen talmatın, 10 uncu maddenn yednc fıkrasında ve
11 nc maddenn yednc fıkrasında belrtldğ şeklde brlkte bulunmaması veya belgelern uygulanablr
gerekllklere uygun olmaması.
(2) Bakanlık, brnc fıkrada belrtlen uygunsuzluğun devam etmes durumunda, asansörün kullanımının
kısıtlanmasına veya yasaklanmasına; asansör güvenlk aksamının pyasada bulunmasının yasaklanmasına veya
kısıtlanmasına veya pyasadan çeklmesne veya ger çağrılmasına dar bütün uygun tedbr alır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeştl ve Son Hükümler
Komte şlemler
MADDE 44 – (1) Bakanlık Komsyon tarafından kurulan asansör komtesnn çalışmalarına katılım sağlar.
İdar yaptırımlar
MADDE 45 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelk hükümlernn ktsad şletmecler tarafından hlal edlmes
durumunda, ktsad şletmeclere yönelk 4703 sayılı Kanunda yer alan dar yaptırımları, etkl, orantılı ve caydırıcı
olacak şeklde uygular.
Atıflar
MADDE 46 – (1) 31/1/2007 tarhl ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmelğ
(95/16/AT)’ne yapılan bütün atıflar, bu Yönetmelğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelkler
MADDE 47 – (1) 15/2/2003 tarhl ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmelğ
(95/16/AT) ve 31/1/2007 tarhl ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmelğ (95/16/AT)
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçc hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelğn yayımı tarhnden önce pyasaya arz edlmekle brlkte,
bu Yönetmelk hükümlerne de uygun olan ve 31/1/2007 tarhl ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör
Yönetmelğ (95/16/AT) kapsamında yer alan asansörlern hzmete sunulmasını veya asansör güvenlk aksamlarının
pyasada bulundurulmasını engellemez.
(2) 31/1/2007 tarhl ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmelğ (95/16/AT)
kapsamında onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertfka veya karar, bu Yönetmelk kapsamında da Bakanlık
tarafından geçerl sayılır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelk yayımı tarhnde yürürlüğe grer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelk hükümlern Blm, Sanay ve Teknoloj Bakanı yürütür.

Copyright © Anasder 2024 | Her Hakkı Saklıdır.

ANASDER Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu üyesidir.